Kết quả kiểm nghiệm

Báo cáo của Quatest 3 thể hiện các tính chất cơ lý của sản phẩm gỗ nhựa Austnam nằm trong giới hạn công bố của nhà sản suất.


Báo cáo của Intertek về thành phần hóa học của sản phẩm gỗ nhựa Austnam thể hiện tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo yêu cầu Hạn chế chất độc hại của Châu Âu (RoHS).

Hotline
0903 235 873